Ngày nào cũng là ngày nghĩ lễ.

Thứ mấy cũng là thứ cuối tuần!

Overdose vs Những đứa trẻ lớn lên từ đường phố Vietgangz Brotherhood.

🔈🔊🔉 DJ T-Rex on the MiX 🔈🔊🔉

Let's make some fucking noizeee!